כניסה לחשבון אישי      עמוד הבית      אודות החברה      מבנה החברה      הודעות לעמיתים       צור קשר

מידע לעמית

רשימת נושאים:

 

הודעה על הוראת שעה משיכה מחשבונות קטנים ללא תשלום מס

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה), התשע"ד-2014

לידיעת ציבור העמיתים,

הוראת שעה* שפרסם משרד האוצר ביום 24/03/2014 (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת שעה), התשע"ד-2014), מאפשרת לחוסכים בקופת גמל למשוך ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה כוללת בקופה בסך של עד 7,000 ₪.

* הוראת שעה – חיקוק שתוקפו מוגבל בזמן מראש.

הודעות אישיות לעמיתים הזכאים למשוך כספים מהקופה בהתאם להוראת השעה בצירוף טופס ייעודי למשיכה, נשלחו לעמיתי הקופה בדואר, במהלך חודש מרץ-2014.

ההודעה לעמית זכאי נשלחה לכתובת העמית כפי שמופיעה ברשומות הקופה.

מי זכאי למשיכת כספים אלו?

עמית אשר בחשבונו/חשבונותיו בקופת גמל "גל" או בקופת גמל "כלנית" קיימים כספים, רשאי למשוך את כספי התגמולים מחשבונות אלו בקופה, בסכום חד פעמי פטור ממס, אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

היתרה הצבורה הכוללת בכל חשבונותיו של העמית בקופת הגמל, לא עלתה על 7,000 ₪ נכון ליום ה- 31/12/2012.

 1. לא הופקדו בגין העמית כספים לקופת הגמל מיום 1.1.2012 (ו' בטבת התשע"ב) ואילך.
 2. לא הועברו לחשבונות העמית בקופת הגמל או מהם כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת לפי העניין, מיום 1.1.2013 (י"ט בטבת התשע"ג) ואילך.

לעניין כספי הפיצויים, ככל שישנם, משיכה בפטור ממס, תהיה כפופה לעצם הזכאות למשיכת כספי הפיצויים. ההסדרה החדשה לא מעניקה זכאות למשיכה במקרה בו לא קיימת לחוסך זכאות לכספי הפיצויים מלכתחילה בהתאם להוראות הדין הקיימות.

עד מתי אפשר לבצע את המשיכה?

עמית בקופת גמל רשאי למשוך את הכספים מחשבונו/תיו בקופות הגמל בחברה, במשיכה חד פעמית, אם מתקיימים התנאים אשר פורטו לעיל, החל מיום 24/04/2014 ועד ליום י"א בניסן התשע"ה (31/03/2015). ביום 29/03/2015 הוארכה הוראת שעה זו בשלושה חודשים עד ליום 30/06/2015 והיא תפקע ביום 01/07/2015.

מה יקרה אם עמית זכאי לא ימשוך את הכספים?

משיכת הכספים לאחר המועד האחרון שנקבע – תהיה כרוכה בתשלום מס של 35% (למעט כספים נזילים שאותם ניתן יהיה למשוך גם לאחר פקיעת הוראת השעה ובהתאם להוראות הדין).

מה עליך לעשות כדי לממש את זכותך ?

תהליך משיכת הכספים פשוט וקל :

 1. יש להגיש בקשה למשיכת הכספים על גבי הטופס ייעודי. לקבלת הטופס לחץ כאן.
 2. יש למלא את פרטי העמית כולל פרטי קשר.
 3. יש לסמן "משיכת כל כספי התגמולים מחשבונותיי ביתרה נמוכה" (או לחילופין למלא מספר חשבון ספציפי).
 4. לטופס המשיכה יש לצרף :
  1. העתק קריא של תעודת זהות עדכנית (או צילום דרכון אם מדובר בתושב/ת חוץ).
  2. המחאה מבוטלת התואמת את פרטי החשבון שצוינו בבקשת המשיכה (יש לכתוב על ההמחאה"מבוטל" בין שני קווים) או לחילופין אסמכתא על חשבון הבנק אליו מבקשים להעביר את הכספים.
  3. לצורך משיכת מרכיב הפיצויים, במידה וישנו מרכיב כזה בחשבון, יש לצרף אישור מעסיק על סיום עבודה.
 5. בבקשת משיכה ע"י אפוטרופוס או מיופה כוח של עמית יש למלא את הסעיפים הרלוונטיים, להחתים את מבקש הבקשה במקומות המיועדים ולצרף את האסמכתאות הבאות:
  א. אסמכתא לזכאות – צו מינוי אפוטרופוס או ייפוי כוח (מקור או נאמן למקור).
  ב. צילום תעודת הזהות של המבקש בנוסף לצילום תעודת הזהות של העמית.

אופן משלוח בקשת המשיכה :

ניתן לבצע את משלוח הבקשה באחת מהדרכים הבאות:

בדואר ישראל: לבנק הבינלאומי-מחלקת קופות גמל, מדור תשלומים, ת.ד. 8224 תל אביב 6108102
בדואר אלקטרוני: kg7000@fibi.co.il
בפקס: 03-5155489
באמצעות סניפי בנק מסד *: ניתן למלא את טופס המשיכה ולהעבירו אלינו באמצעות כל אחד מסניפי בנק מסד.

* שים לב: במידה והינך פונה לאחד מסניפי הבנק יש לבקש לציין כי מבוקש למשוך כספים ביתרה נמוכה בהתאם להוראת השעה ולהגיע עם תעודת הזהות (לא העתק בלבד) והמחאה מבוטלת מקורית (לא העתק המחאה מבוטלת).

שאלות נפוצות בנושא ותשובות:

שאלה:
יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 3,500 ₪ ובשני 2,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
תשובה:
כן. מאחר ובשני החשבונות באותה קופת גמל סך הכספים אינו עולה על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים. זאת כמובן אם מתקיימים גם שאר התנאים שהוגדרו בתקנות ומפורטים מעלה.

שאלה:
יש לי באותה קופת גמל שני חשבונות, באחד 6,000 ₪ ובשני 6,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
תשובה:
לא ניתן לבצע את המשיכה. למרות שמדובר בשני חשבונות שונים, מאחר שהם מנוהלים באותה הקופה חלה מגבלת הסכום של 7,000 ₪.

שאלה:
יש לי בשתי קופות גמל שונות שני חשבונות, באחד 5,000 ₪ ובשני 3,500 ₪. האם אוכל למשוך את הכסף?
תשובה:
כן. מאחר ובכל קופת גמל בנפרד סך הכספים אינו עולה על סכום של 7,000 ₪, ניתן יהיה למשוך את הכספים משני החשבונות. זאת כמובן אם מתקיימים גם שאר התנאים שהוגדרו בתקנות ומפורטים מעלה.

שאלה:
תוך כמה זמן מרגע הגשת הבקשה למשיכה קופת גמל צריכה לשלם את הכספים?
תשובה:
10 ימי עסקים. כמובן אם הגשת בקשת המשיכה בוצעה מהיום ה-30 ליום פרסום התקנות ואילך.

שאלה:
האם ההוראה חלה גם לגבי חוסך במעמד עצמאי בקופות הגמל ?
תשובה:
ההוראה חלה הן על חשבונות במעמד שכיר והן על חשבונות במעמד עצמאי, בכל קופת גמל עם חיסכון של עד 7,000 ₪ ועמידה בשאר התנאים שהוגדרו בתקנות ומפורטים מעלה.

לבירור נוסף בנושא:

לבירורים ו/או קבלת הסברים נוספים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות: בטלפון: 03-770-60-62
שעות המענה הטלפוני:

בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00
בימי ו', ערבי חג וימי חול המועד 8:00-12:00

או
בדואר אלקטרוני: gal@fibi.co.il


 

עמיתי קופת גמל גל זכאים לקבל הלוואות בתנאים מיוחדים מבנק מסד.

סכום ההלוואה יהיה עד 75% מגובה הצבירה בקופה, או עד 15,000 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.

תקופת ההלוואה הינה בין 12 - 60 חודשים.

ריבית ההלוואה הינה בריבית משתנה ועומדת על שיעור של פריים מינוס 1%.

בטחונות: עמית המקבל או מעביר משכורת לבנק מסד פטור לקוח אחר עפ"י החלטת מנהל הסניף.

הודעה על השלמת פיצול והעברת ניהול קופת הגמל דפנה

 ביום 1.2.2011 הושלם הליך הפיצול של קופ"ג דפנה לשתי קופות גמל - האחת 'כלנית' שהועברה לניהול החברה המנהל "גל" והשנייה - 'הילה' שהועברה לניהול החברה המנהלת "רשף". זכויות העמיתים בקופ"ג דפנה שפוצלה נותרו ללא שינוי.

 גל - ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ, הינה חברה מנהלת בבעלות הסתדרות המורים, המנהלת כיום בנאמנות שתי קופות גמל לרווחת ציבור עובדי ההוראה בישראל:

האחת - קופ"ג גל;

והשנייה - קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר).

 העברת קופ"ג כלנית לניהולה של החברה צפויה להביא להתייעלות ולהפחתת דמי הניהול בשנים הבאות הן לעמיתי קופ"ג גל והן לעמיתי קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר) ומכאן שהמרוויחים הגדולים מהמהלך הם עמיתי הקופות.

 במסגרת הליך הפיצול והעברת הניהול מרצון, הוכנסו מספר תיקונים טכניים בעיקרם בתקנון קופ"ג כלנית (דפנה לשעבר). נבהיר כי אין בתיקונים האמורים כדי לפגוע בזכויות העמיתים.  

באתר תוכל למצוא את נוסח התקנון העדכני של קופת גמל כלנית, את נוסח התקנון הישן (קופ"ג דפנה) והסבר על התיקונים שהוכנסו בתקנון.

 הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה.